KP art 30 par 1 pkt 4

Serwis znalezionych fraz

filmytakie

Temat: Koniec umowy a zwolnienie lekarskie
Pracodawca ma prawo rozwiązać z tobą umowę zawartą na czas określony czyli do 10.03.2006r. jako podstawę poda : rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta (art.30 §1 pkt.4 Kp). ... umowy sporządzić zaświadczenie płatnika składek (druk Z-3) i przesłać je wraz ze zwolnieniem lekarskim i kserokopią świadectwa pracy do ZUS-u. Pracodwca nalicza wynagrodzenie chorobowe ale tylko do dnia ustania stosunku pracy...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1597Temat: Ratusz a kodeks pracy
Przecież nigdzie nie napisałem o żadnym zwiększonym wymiarze czasu pracy a o naruszeniu art 128 § 3 pkt 1 KP, który mówi, że przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę. Równoważny czas pracy nie zwalnia od respektowania tego art. Jeżeli rozpoczyna w poniedziałek pracę o 9.00 to we wtorek nie może jej rozpocząć wcześniej niż o 9.00 jeżeli rozpoczyna o 7.30 to znaczy narusza zapis art 128 § 3 pkt 1. I jeżeli narusza ten przepis to występuje podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej (czyli w okresie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy) co stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Nie mówię o żadnych godzinach ponad normę (jak w większości rozumiane są nadgodziny) tylko o naruszeniu art 128 § 3 pkt 1, gdzie też występuje pojęcie nadgodzin.
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=1926


Temat: dordzi - pomóż
" />możesz zwolnić ją bez wypowiedzenia- art. 53 par. 1 pkt 1b z dniem 27.06.04r. + wyplata odprawy w związku z przjściem na rentę. Lub pracownica sklada podanie o porozumienie stron , w związku z przyznaniem renty- art. 30 par. 1 pkt 1 KP + wyplata odprawy - na podstawie decyzji przyznającej rentę (nie orzeczenia przyznającego stopień niepełnosprawnosci).Do wyboru.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14226


Temat: Świadectwo pracy
" />proszę o pomoc mam sprostować swiadectwo jak mam to zrobić na nowo wydanym św. mam napisać słowo sprostowanie, chodzi o pkt.3 w św. napisałam stosunek pracy ustał w wyniku:a) rozwiązania --za wypowiedzeniem przez pracownika ( art.30.par.1. pkt.2 KP)--, teraz pracownik powiedział mi że chce aby było napisane - w związku z przejściem na emeryturę - w którym miejscu mam to dopisać...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17414


Temat: wypowiedzenie
" />Moim zdaniem - jeśli jest to za porozumieniem stron to na wypowiedzeniu można zrobić notatkę i zapisać te uzgodnienia ... Na świadectwie pracy i tak pisze się okres zatrudnienia od... do... Przyczyna rozwiązania umowy - wypowiedzenie przez pracownika zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 2 KP
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28495


Temat: Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - pilne
" />Rozwiązujemy z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na świadectwie pracy wpisuję tryb rozwiązania; art.30 par.1, pkt 3 kp czy mogę a może powinnam wpisać również, że jest to w związku z art.52 Proszę pomóżcie - sprawa będzie napewno w Sądzie i "przynajmniej" świadectwo pracy "musi być" prawidłowe
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29826


Temat: dot.rozwiązanie um.o pracę
" />ELKA, powinnaś otrzymać wypowiedzenie 3-miesięczne (art. 36 § 1 pkt 3) KP ) z podaną przyczyną uzasadniającą oraz pouczenie o przysługującym prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 4 i § 5 KP). Na poszukiwanie pracy należy Ci się 3 dni robocze (art. 37 KP). Co do urlopu to trochę mało tych danych. Gdyby brać pod uwagę tylko te 8...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19482


Temat: Elik sprawdź proszę! - zasada obliczania stażu urlopowego
" />może ja wtrące za Elę słówko: 1/ ZSZ do urlopu nie więcej niż 3 lata (art. 155 par. 1 pkt 1 KP) a więc może być i 2 lata (jeśli ... b/ 1 rok, 11 m-cy, 7 dni, c/ 4 m-ce, 28 dni, łącznie ze szkołą 4 lata, 16 m-cy, 54 dni- zamiany dokonujesz przyjmując, że m-c ma 30 dni, a rok...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22492


Temat: Kadrowcy - ELIK b. proszę spójrz.
KP).…......................" Dziękuje ślicznie za pomoc
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22707


Temat: wypowiedzenie zmieniające
" />aniu albo wypowiedzenie albo porozumienie stron (są to dwa różne sposoby rozwiązania umowy). W tym przypadku rozwiązanie na mocy porozumienia stron.(art. 30 par. 1 pkt 1 KP) Za miniony okres...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19806


Temat: wypowiedzenie
" />nie musisz pisemnie, możesz poinformować ją ustnie o tym, lub zrobić adnotację na jej podaniu o rozwiązaniu umowy o pracę. Nie musisz swojej decyzji uzasadniać ani podawać podstawy prawnej. Art. 30 par. 1 pkt 1 KP (porozumienie stron) wymaga zgodnego oświadczenia stron (obu) co do odejscia pracownika- jeśli jedna strona tej formy nie akceptuje nie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25487


Temat: Zwolnienie pracownika
" />odprawy nie płacisz żadnej. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 2 tygodniowym bez podawania przyczyny (przyczynę podaje się tylko przy wypowiedzeniu umów na czas nie okreslony)- podstawa prawna: art. 30 par.1 pkt 2 oraz art. 33 KP.Druga część pytania-zsiłek otrzyma ale nie od razu po okresie oczekiwania, chyba 3 m-cznym o ile dobrze pamietam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16648


Temat: zwolnienie pracownika z art. 52 kp
" />Pracownik zatrudniony od 1.02.04 do 30.04.04 nie zgłosił się do pracy od 10.04.04 w żaden sposób nie kontaktował się też z firmą i nie usprawiedliwiał swojej nieobecnośći. Czy przy zwolnieniu takiego pracownika można zastoswać art. 52 kp pkt 1 kp, czy należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i czy należy mu wystawić świadectwo pracy. Jaką datę przyjąć za dzień zwolnienia pracownika, czy będzie to pierwszy dzień nieobecności w pracy czyli 10.04.2004. Bardzo proszę o pomoc.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12465


Temat: świadectwo pracy
" />przy przejęciu firma w trybie art. 23 (1) - wielkość firm nie ma znaczenia, procedura ZUS - to odrębna kwestia niestety trzeba wyrejestrować pracowników i zgłosić w nowej, natomiast świadectwa pracy niepotrzebne są za okres w starej firmy. Wg mnie mówimy o przejeciu firym A, przez firmę B, która istniała równolegle z firma A. Natomiast jeśli firma B dopiero teraz się utworzyła to może lepiej będzie rozwiązać umowy o pracę z firmą A- na mocy porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt 1 KP) przy udziale nastepujących stron - pracownik, pracodawca A przy udziale pracodawcy B. Wówczas wystawisz wszystkim świadectwa pracy, skoro jest ich tylko 5 osób. Firma B wystapi do Firmy A o zgodę na przejście pracowników w trybie porozumienia stron. Prcaownicy złożą w firmie A podanie o rozwiazanie umowy na mocy porozumienia stron, a Firmie B podanie o przyjecie do pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26952


Temat: podstawa rozwiązania na świadectwie pracy
" />Witam. zwolniono mnie z pracy z powodu likwidacji mojego stanowiska. Na swiadectwie pracy podano tylko podstawę z art. 30 pr 1 pkt 2 KP bez powołania faktu likwidacji stanowiska. Czy powinna byc powołana podstawa z ustawy o szcz. zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Proszę o odpowiedź ponieważ firma uchyla się od wypłaty odprawy i wzmianka na świadectwie może mieć z tej przyczyny znaczenie.Pracodawca jest duzą spólka zatrudnia ok 100 osób, pracowałam tam 4 lata. Kiedy powinna być odprawa wypłacona i czy powinna byc o tym wzmianka na świadectwie pracy?...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30708


Temat: Zwolnienie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony od 7 lutego 2008 r. W roku 2009 zachorował. Dnia 13 lipca mija pracownikowi 182 dni zasiłku chorobowego. Nie wróci już do pracy, ponieważ ubiega się o rentę. Z jaką data wystawić świadectwo pracy? Czy art. 53 kp - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - będzie odpowiednią podstawą prawną rozwiązania umowy z tym pracownikiem? Jeśli pracownik otrzyma rentę, pracodawca może rozwiązać umowę ‟z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez trzy miesiące - art. 30 § 1 pkt 3 kp w zw. z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp”. W piśmie rozwiązującym umowę pracodawca powinien napisać: ‟umowa zawarta z ... tzw. zwrotkę z poczty, będzie mógł niezwłocznie wystawić świadectwo pracy. Jako datę rozwiązania stosunku pracy wpisujemy w świadectwie datę ze zwrotki pocztowej, stwierdzającej, w którym dniu pracownik lub inny dorosły domownik odebrał list polecony. Natomiast jako datę wystawienia świadectwa pracy należy oczywiście wpisać faktyczną datę jego wystawienia. Następnie świadectwo wysyłamy pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotkę z poczty, która przyjdzie do pracodawcy, przypinamy do drugiego egzemplarza świadectwa pracy, który pozostanie w części C akt osobowych pracownika.
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=38


Temat: Porozumienie stron ? Czas określony ?
" />art.30 par.1 pkt 1 KP na mocy porozumienia stron
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36898


Temat: Kadrowcy - zwolnienie
" />oczwiście świadcetwo pracy - bez deczyji o rozwiązaniu umowy bo rozumeim, ze umowa rozwiązuje się na podstawie art. 30 par. 1 pkt 4 KP.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19163


Temat: ŚWIADECTWO PRACY?
" />Wystawiam pierwszy raz świadectwo pracy i mam pytania:pracownik złożył wypowiedzenie z dniem 17,08,2005r.(umowę ma z klauzulą dwutyg.wypow.)jaką datę mam wpisać na świadectwie 31,08 a może 03,09 i że rozwiązanie nastąpiło na mocy porozumienia stron art.30 par.1.pkt.1 kp.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27846


Temat: długość okresu wypowiedzenia
" />Okres wypowiedzenia 1 miesiąc z Art.30 par.1 pkt.2 KP.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30725


Temat: podstawa prawna-świadectwo pracy
" />zakład do 20 osób -art. 30 paragr.1 pkt 2 KP, zakład powyżej 20 osób art.10 (gdy zwolnienia nie grupowe) z ustawy o rozwiązywaniu umów z przyczyn nie dot. pracowników. Wydaje mi się że już wypowiedzenie ten element powinno zawierać a nie tylko świadectwo pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11588


Temat: Wygasniecie Umowy o prace
" />dodam jeszcze ,że umowa nie wygasa, tylko rozwiązuje się z upływem okresu na jaki była zawarta- art. 30 par. 1 pkt 4 KP. Wygasa w ściśle określonych sytuacjach (np. śmierć...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19634


Temat: Kombinatorstwo pracownika
... A reguluje to KP, art. 30 par. 1 pkt 4
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19672


Temat: świadectwo pracy
" />Ania myślisz że to będzie dobrze ? , bo ja myślałam że art. 30 par.1 pkt 2 / w wypowiedzeniu w podst. prawnej wpisałam art. 33 KP
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18410


Temat: Pracownik na emeryture
" />jeśli sam o to poprosił - to art. 30 par. 1 pkt 1 KP - porozumienie stron, w związku z przejsciem na zaopatrzenie emerytalne. Chyba, że wypowiadał w trybie ustawowym - to art. 30 par. 1 pkt 2 KP. Urlop 3/12 z 26 dni (jeśli 1,0 etat) - 7 dni - 56 godzin.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11827


Temat: ODPRAWY
" />Nasz zakład zatrudnia 30 osób. Ostawnio zwolniliśmy pracownika za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Na świadectwie pracy miał napisane. wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę art. 30 paragraf 1 pkt 2 KP. Czy...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37100


Temat: llikwidacja stanowiska pracy
" />w zalezności od wielkości zakładu pracy albo KP (mała firma do 20 osób) - art. 30 paragraf 1 pkt 2 KP, albo art. 10 ustawy potocznie zwanej "zwolnień grupowych" (z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11778


Temat: świadectwo pracy -pilne
" />Masz 7 dni na wystawienie swiadectwa pracy od dnia zakonczenia umowy. Powód: wygaśnięcie umowy o pracę (art. 30 par.1 pkt.1 KP)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26893


Temat: tryb rozwiązania umowy
" />Powinnaś wpisać : rozwiązanie umowy o pracę na czas / tutaj musisz wpisać: określony, nieokreślony/ KP. art. 30 pkt 1 par.1.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7354


Temat: ekwiwalent za urlop
" />rozwiązano ze mną umowę o prace na podstawie art.30 par.1 pkt.3 KP-bez wypowiedzenia - wykorzystałam tylko 1 dzien urlopu, a miałam prawo do 12 dni-czy przysługuje mi ekwiwalent za nie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26929


Temat: Praca w Łódzkim Urzędzie !!! Wydział Komunikacji - Smugowa.
Ciesze się, że ktos juz tym sie interesuje. Ja opisze moje spostrzeżenia ... BHP 1)Od lat łamane w szczególności par. 5 pkt 3 i 5 Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. dot. obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo szkieletowego oraz obciążenia psychicznego pracowników. Jak mówi w/w rozp. W par 7 pkt 2 o ile pracodawca nie zapewnia pracy mieszanej czyli nie obciążającej narządu wzroku i wykonywanej w innej pozycji ciała, zobligowany jest do udzielenia 5 min przerwy po każdej godzinie pracy monitora. 2)Nie spełniane są minimalne wymagania bezpieczeństwa wymienione ... temperatury. Na formularzach oceny stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy, hałas nie powinien przekraczać 55 dB, wilgotności 40 % a temperatury 21 C (pkt 11,12). W rzeczywistości, latem temperatura sięga 34 C i więcej. Przy niedziałającej od nowości klimatyzacji stwarza koszmarne warunki pracy, jednym ratunkiem jest otwieranie okien, co powoduje uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia przeciągi. Hałas powoduje trudności z koncentracją oraz nagminne bóle głowy. 3)Ze względu na panującą sytuację na rynku pracy nikt z pracowników nie będzie wypowiadał się oficjalnie. Panująca obecnie, czasowo pełniącą obowiązki kierowniczka nie znosi słów krytyki. Pracownicy, którzy krytykują organizację pracy są poniżani przy innych oraz w obecności petentów. Jedynym sposobem na uzyskanie potwierdzenia powyższego jest anonimowa ankieta przekazana przez osoby trzecie. Kodeks pracy Kodeks pracy i oparty na nim Regulamin UMŁ jest łamany zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń. Odpowiednie przepisy KP /bodajże art. 183/ oraz Reg UMŁ art. 8 pld 6,7 dają jednorazowe wynagrodzenie. Kierownictwo nie przywiązuje do nich wagi i tak na przykład świeżo upieczeni pracownicy mieli pensję o 30 procent wyższe od tych, którzy ich uczą. Niejasne są kryteria przyznawania podwyżek pomimo oficjalnych deklaracji P. kierownik, podwyżki są dzielone bardziej wg układów towarzyskich a nie wg ilości i jakości wykonywanej pracy. Pracownicy z długim stażem zmuszani są do firmowania swoim nazwiskiem decyzji wydawanych przez osoby nie mające do tego uprawnień. ... prawnej kwestii nakazów pracy po godzinach ( powoływanie się na sytuację nadzwyczajną w wypadku kolejek jest nadużyciem). Jeśli były łamane przepisy prawne, to na co mogą liczyć pracownicy ???
Źródło: lodzianin.eu/viewtopic.php?t=95


Temat: Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
jest odpowiedzialny materialnie a po przekazaniu sklepu zwolniony z odpowiedzialności materialnej. pkt.17. Kierownik przeprowadza okresowe inwentaryzacje (1 raz w kwartale). Jest zobowiązany do złożenia dokumentacji inwentaryzacji do Zarządu Firmy w wyznaczonym przez Zarząd terminie. Inwentaryzacja przeprowadzona jest również w przypadku zwolnienia z pracy któregokolwiek z zatrudnionych pracowników zgodnie z umową o odpowiedzialności materialnej. pkt. 18. Kierownik jest odpowiedzialny materialnie w sposób proporcjonalny do pełnionego stanowiska (30% cen detal brutto), za powierzony towar i gotówkę w kasie, w związku z czym ma obowiązek dbać o prawidłowe zabezpieczenie towaru, tj. oklipsowanie i ometkowanie oraz ma obowiązek zwracać baczną uwagę na towar znajdujący się w sklepie w czasie jego pracy oraz bezpieczeństwo gotówki w kasie. Kierownik ma obowiązek dbać o sprzęt i wyposażenie sklepu (np. manekiny, metkownice, ... jak proponował użytkownik megane. Niestety nie uzyskałam wszystkich odpowiedzi na moje pytania, bo kawa panu stygła. Doczytał do §4 z 15. Dowiedziałam się tylko, że nie jest zgodna z KP. Tak więc interwencji z ich strony nie będzie. Wysłałam wiadomość do osoby, która zajmuje się Umowami o odpowiedzialności materialnej i Zarządu Firmy o przygotowanie nowej umowy zgodnej z zasadami KP. Czy ktoś...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=424Cytat

Absque suo non est et parva casa lare - i mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski). (J. Kochanowski)

Meta